Beginner

A short description introducing your blog so visitors know what type of posts they will find here.
ผักเน่า ปลาตาย

บทที่ 12 ผักเน่า ปลาตาย

เก็บเกี่ยวภายใน 48 ชม.     การเก็บผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผัก หรือบ่อเลี้ยงปลา ต้องเก็บภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทำการปลูกผัก หรือให้อาหารปลาไปแล้ว หากเก็บหลังจากนั้นแม้เพียงเสี้ยววินาที ก็อาจเป็นเหมือนภาพด้านล่างนี้ บอกได้เลยว่าถ้าใครลงเมล็ดไปจำนวนมากๆ ก็ต้องมีน้ำตาซึมบ้างแหละ ตั้งเวลาชัวร์ที่สุด    การตั้งเวลา

Read More
มอน เผ่าสัตว์

บทที่ 11 มอนเตอร์ เผ่าสัตว์

มอนเตอร์ เผ่าสัตว์      มอนเตอร์เผ่าสัตว์ หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ กระบอง ในการทุบโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นสัตว์ป่าทั่วไป ซึ่งใน Patch นี้จะมีทั้งหมด 5 ชนิด ด้วยกัน ชื่อ : Squirrel (กระรอก)

Read More
มอนเตอร์ เหมือง

บทที่ 10 มอนเตอร์ เผ่าเหมือง

มอนเตอร์ เผ่าเหมือง      มอนเตอร์ เผ่าเหมือง หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้เสียม (PickAxe) ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch นี้จะมีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน ชื่อ : Copper Crab

Read More
มอนเตอร์ เผ่าหิน

บทที่ 9 มอนเตอร์ เผ่าหิน

มอนเตอร์ เผ่าหิน      มอนเตอร์เผ่าหิน หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ ค้อน (MUAL) ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch 0.6 นี้จะมีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน ชื่อ : Rock

Read More
มอนเตอร์ เผ่าไม้

บทที่ 8 มอนเตอร์เผ่าไม้

มอนเตอร์ เผ่าไม้      มอนเตอร์เผ่าไม้ หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ ขวาน HATCHET ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch 0.6 นี้จะมีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน ชื่อ : Living

Read More

Join our newsletter to stay updated

ผักเน่า ปลาตาย

บทที่ 12 ผักเน่า ปลาตาย

เก็บเกี่ยวภายใน 48 ชม.     การเก็บผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผัก หรือบ่อเลี้ยงปลา ต้องเก็บภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทำการปลูกผัก หรือให้อาหารปลาไปแล้ว หากเก็บหลังจากนั้นแม้เพียงเสี้ยววินาที ก็อาจเป็นเหมือนภาพด้านล่างนี้ บอกได้เลยว่าถ้าใครลงเมล็ดไปจำนวนมากๆ ก็ต้องมีน้ำตาซึมบ้างแหละ ตั้งเวลาชัวร์ที่สุด    การตั้งเวลา

Read More
มอน เผ่าสัตว์

บทที่ 11 มอนเตอร์ เผ่าสัตว์

มอนเตอร์ เผ่าสัตว์      มอนเตอร์เผ่าสัตว์ หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ กระบอง ในการทุบโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นสัตว์ป่าทั่วไป ซึ่งใน Patch นี้จะมีทั้งหมด 5 ชนิด ด้วยกัน ชื่อ : Squirrel (กระรอก)

Read More
มอนเตอร์ เหมือง

บทที่ 10 มอนเตอร์ เผ่าเหมือง

มอนเตอร์ เผ่าเหมือง      มอนเตอร์ เผ่าเหมือง หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้เสียม (PickAxe) ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch นี้จะมีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน ชื่อ : Copper Crab

Read More
มอนเตอร์ เผ่าหิน

บทที่ 9 มอนเตอร์ เผ่าหิน

มอนเตอร์ เผ่าหิน      มอนเตอร์เผ่าหิน หมายถึง มอนเตอร์ที่ใช้ ค้อน (MUAL) ในการโจมตี ลักษณะกายภาพจะเป็นคล้ายกับต้นไม้ ซึ่งใน Patch 0.6 นี้จะมีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน ชื่อ : Rock

Read More